Nieuws / Zorgorganisaties verplicht tot pre-employmentscreening


Zorgorganisaties verplicht tot pre-employmentscreening


Vanaf 1 januari 2016 zijn alle zorgorganisaties op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om voor nieuwe medewerkers een pre-employmentscreening uit te voeren. Dit is de zogenaamde vergewisplicht, geregeld in artikel 4, eerste lid van de Wkkgz. In de wet is een verplichting opgenomen voor zorgaanbieders die moet voorkomen dat medewerkers die een gevaar zouden kunnen vormen voor cliënten, aan de slag gaan in de zorgsector. De wet schrijft niet voor welke bronnen voor het vergewissen gebruikt moeten worden. Het is aan de zorgaanbieder om te beslissen welke bronnen hij nodig heeft.

De screening houdt in dat een zorgaanbieder onderzoek doet naar het arbeidsverleden van nieuwe zorgverleners. Om invulling te geven aan deze vergewisplicht kunt u denken aan de volgende controles. Het is zinvol om dit uit te werken in een beleidsdocument. U kunt (i) navraag doen bij eerdere werkgevers (referenties en CV check), (ii) diploma's op echtheid controleren (vraag om origineel), (iii) een Verklaring Omtrent het Gedrag vragen van de sollicitant (soms verplicht voor alle nieuwe medewerkers die beroepsmatig in contact komen met WLZ-cliënten of cliënten die onder de intramurale GGZ (ZVW) vallen, (iv) het BIG register checken, het register met tuchtrechtuitspraken of een ander register van de beroepsgroep of het ‘Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn’. Het waarschuwingsregister is in november 2014 goedgekeurd door het CBP (College bescherming persoonsgegevens) en wordt sindsdien ingezet om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Daarnaast kan een zorginstelling over een zorgverlener navraag doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) door middel van het formulier ‘vergewisplicht’. Het verzoek aan de IGZ kan uitsluitend worden ingediend door een zorgaanbieder die instelling is in de zin van de Wkkgz. De inspectie controleert of de aanvrager gerechtigd is om de gevraagde informatie te ontvangen. Op verzoek van de zorgaanbieder deelt de IGZ mede of ten aanzien van de zorgverlener is vastgesteld dat er sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen. En zo ja, op welke datum dat is vastgesteld.

De specialisten van SmartMirrors zijn u graag behulpzaam bij het opstellen en implementeren van uw screenings beleid.