Nieuws / Governance scan helpt overzicht krijgen.


Governance scan helpt overzicht krijgen.


Veruit de meeste zorginstellingen volgen de Zorgbrede Governancecode (2010). Deze is van belang voor een goed functionerende zorgsector. In deze code staan algemene, breed gedragen opvattingen over goed bestuur, toezicht en verantwoording binnen de zorgsector. Het betreft een richtinggevend normenkader voor goed bestuur en toezicht. Van een goed bestuur wordt o.a. verwacht dat binnen de organisatie is voorzien in het centraal stellen van de cliënt, het invoeren van een Klokkenluidersregeling, het invoeren van een systeem voor risicomanagement en controle en het periodiek evalueren van de maatschappelijke doelstellingen. Zomaar wat citaten uit de code.

Veel instellingen passen de code toe, maar weten niet goed in hoeverre zij hieraan nu voldoen. Een Governance scan van SmartMirrors kan helpen, om dit inzicht wel krijgen. Met behulp van een praktische vragenlijst kan men een goed beeld krijgen in de mate waarin de code goed is geïmplementeerd. Met behulp van een jaarkalender voor de directie en de Raad van Toezicht kan periodiek invulling worden gegeven aan de verplichtingen uit de code.